Hieronder vindt u de gegevens van het hoofdkantoor van Argonaut Advies:


Argonaut Advies 
Postbus 305 

3720 AH BILTHOVENT 030 - 235 46 61 
F 088 - 229 80 81

Argonaut Advies hanteert bij de beoordelingen van aanvragen de grootste zorgvuldigheid. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing. Wanneer u het niet eens bent met een afgegeven negatief besluit, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij Argonaut Advies. In het bezwaarschrift moet u dan vermelden waarom u het niet eens bent met dit besluit. 

Bezwaar

Wanneer u bezwaar maakt, kun u zich, gelet op artikel 2:1 Algemene wet bestuursrecht, eventueel laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. Dit is echter niet verplicht. De kosten die met die bijstand of vertegenwoordiging samenhangen, komen in beginsel voor uw rekening. 

Indien u zich laat bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde, dan dient u te allen tijde een machtigingsformulier aan Argonaut Advies te overleggen, ook indien uw gemachtigde advocaat is, verlangt Argonaut Advies van u een machtigingsformulier (MvT Parl. Gesch Awb I, p. 168). Indien u geen machtigingsformulier overlegt, bestaat de kans dat uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk zal worden verklaard.  

Indien er sprake is van een negatieve eerste indicatie is het machtigingsformulier ingesloten bij het besluit voor het geval dat u in bezwaar wilt gaan.  

Het bezwaarschrift wordt afgehandeld overeenkomstig de bepalingen in de Awb (Algemene wet bestuursrecht). Na binnenkomst van het bezwaarschrift wordt u door ons telefonisch uitgenodigd voor het maken van een afspraak voor een hoorzitting met een bezwaararts. 

Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren bespreken met een bezwaararts. Deze bezwaararts is dus niet betrokken geweest bij de eerste beoordeling van uw aanvraag. Na afloop maakt de arts een verslag van de hoorzitting en stelt een advies op. 

De projectcoördinator OVBK zal vervolgens dit advies bestuderen en namens Argonaut Advies een beslissing nemen op het bezwaarschrift. In het algemeen kan Argonaut besluiten dat: 

  • het eerder genomen besluit in stand blijft
  • het eerder genomen negatieve besluit wordt herroepen en wordt omgezet in een positief besluit, of
  • het indicatiebureau de opdracht krijgt een nieuw of aanvullend onderzoek te doen.

Bezwaar per e-mail

Helaas kan Argonaut Advies uw per e-mail ingediende bezwaarschrift niet in behandeling nemen omdat Argonaut Advies de elektronische weg voor het maken van bezwaar nog niet heeft opengesteld. Dit in verband met het feit dat Argonaut Advies de - wettelijk vereiste - gegevens in elektronisch verzonden berichten niet op authenticiteit kan controleren. Wij verzoeken u derhalve om uw bezwaarschrift getekend per post naar ons op te sturen. 

Beroep na bezwaar 

Het kan zijn dat u het ook niet eens met de beslissing op bezwaar. In het besluit wordt aangegeven dat u zich dan tot de bestuursrechter kunt wenden en binnen zes weken na dagtekening van het besluit beroep kan instellen. Beroep dient te worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied van uw woonplaats. Voor meer informatie omtrent de beroepsprocedure verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 

Op 1 oktober 2009 is de nieuwe ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ van kracht geworden. Binnen overheidsorganen worden dagelijks allerlei besluiten genomen betreffende vergunningen, subsidies en uitkeringen. Wanneer een besluit niet binnen de geldende termijn wordt genomen of u ontvangt zelfs helemaal geen besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt dat ook doen als u het niet eens bent met het genomen besluit.